• badania pod budowę dróg, domów oraz innych obiektów,
 • monitoring rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w wodach podpowierzchniowych,
 • rozpoznanie głębokości zalegania wód podziemnych,
 • poszukiwanie wody,
 • lokalizowanie i badanie podziemnych grobowców, jaskiń, starych tuneli, przejść, starej sieci komunalnej, starych fundamentów itp.,
 • badanie osuwisk,
 • poszukiwanie złóż,
 • wykrycie obiektów podziemnych na placu budowy np: kanały, rury, fundamenty, pustki, płyty betonowe zbrojone,
 • inspekcje dróg,
 • projekty oraz dokumentacje hydrogeologiczne na potrzeby odwodnienia wykopów budowlanych,
 • geologiczno-inżynierskie rozpoznanie podłoża pod zabudowę oraz infrastruktórę podziemną (np. gazociągi),
 • prace poszukiwawczo-rozpoznawcze do kartowania geologicznego,
 • wyznaczanie głębokości i miąższości warstw nadkładu oraz nasypów,
 • głębokość zalegania litego podłoża skalnego,
 • wykrywanie obiektów antropogenicznych w badaniach archeologicznych,
 • lokalizacja struktur krasowych, zapadlisk i pustek,
 • ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (np. stan zapór, wałów przeciwpowodziowych),
 • lokalizacja utworów słabo przepuszczalnych,
 • poszukiwania struktur wodonośnych,
 • monitoring skażeń gruntu i wód podziemnych,
 • określenie stanu wód gruntowych, strat w zapasach wody w warstwach wodonośnych,
 • określenie intensywności czerpania wód podziemnych,
 • precyzyjne planowanie działań i inwestycji, związanych z ze zwiększeniem retencyjności gruntów oraz lokalizacji nowych ujęć wody,
 • lokalizowanie i prognozowanie z wyprzedzeniem zagrożeń związanych z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych,
 • ocenę skuteczności powziętych inwestycji w związku ze zwiększeniem retencyjności terenu.
 • rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej,
 • rozpoznanie trasy przebiegu pod różnego rodzaju rurociągi i sterowane przewierty poziome,
 • rozpoznanie budowy geologicznej pod projektowane drogi i linie kolejowe,
 • rozpoznanie obiektów archeologicznych,
 • wykrywanie wszelkiej infrastruktury podziemnej oraz pogrzebanych obiektów,
 • wykrywanie pustek, spękań i rozluźnień w skałach i betonowych obiektach technicznych,
 • badanie stanu dróg, lotnisk i budynków – pęknięcia, pustki, infrastruktura,
 • określanie migracji cieczy, zanieczyszczeń oraz źródeł wysięków,
 • kontrola rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
 • rozpoznanie płytkich zwierciadeł wód gruntowych,
 • opinie geotechniczne,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • projekty geotechniczne,
 • oceny warunków geologiczno - inżynierskich,
 • wiercenia ręczne oraz mechaniczne, sondowania próbnikiem przelotowym oraz sondowania dynamiczne,
 • pobieranie próbek gruntów i wód do dalszych badań laboratoryjnych,
 • badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • nadzór geologiczny (geotechniczny) na budowach,
 • operaty wodnoprawne i pozwolenia wodno prawne,
  • na pobór wód podziemnych,
  • budowę urządzenia wodnego,
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • odwodnienie wykopów budowlanych,
 • projekty odwodnienia wykopów budowlanych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne,
 • ekspertyzy o zmianie stanu wody na gruncie,
 • projekty studni głębinowych,
 • projekty studni chłonnych,
 • badania laboratoryjne próbek wody,
 • sondowania elektrooporowe,
 • wiercenia studni (głębinowych, chłonnych),
 • zakładanie piezometrów (monitoring wód podziemnych),
 • przygotowanie przetargów oraz SIWZ na usługi geofizyczne,
 • ocena merytoryczna kontraktu na wykonanie prac sejsmicznych,
 • ocena ofert i pomoc w wyborze oferentów wykonania kolejnych etapów prac sejsmicznych,
 • projektowanie prac sejsmicznych 2D/3D/3C,
 • pomoc w wyborze sprzętu sejsmicznego do prac terenowych,
 • Projekty Prac Sejsmicznych – wykonanie/ocena projektu,
 • Projekty Techniczne Prac – wykonanie/ocena projektu,
 • programy prac doświadczalnych – przygotowanie/ocena,
 • modelowanie parametrów zdjęć sejsmicznych – wykonanie/ocena,
 • modelowanie i projektowanie VSP – wykonanie/ocena,
 • płytka sejsmika refrakcyjna oraz refleksyjna – doradztwo/projektowanie/ocena,
 • audyt techniczny sprzętu sejsmicznego,
 • prace doświadczalne i optymalizacja parametrów prac sejsmicznych,
 • akwizycja sejsmiczna 2D/3D/3C,
 • kontrola harmonogramu prac,
 • nadzór nad przetwarzaniem danych sejsmicznych,
 • nadzór nad interpretacją danych sejsmicznych,
 • nadzór nad projektami wykonywanymi metodami płytkiej refrakcji oraz sejsmiki refleksyjnej,
 • nadzór nad całościowym wykonaniem projektu lub realizacją koncesji,

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, a w celu przygotowania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.