W ramach badań geoelektrycznych zajmujemy się następującą działalnością:

 • geologiczno-inżynierskie rozpoznanie podłoża pod zabudowę oraz infrastruktórę podziemną (np. gazociągi),
 • prace poszukiwawczo-rozpoznawcze do kartowania geologicznego,
 • wyznaczanie głębokości i miąższości warstw nadkładu oraz nasypów,
 • głębokość zalegania litego podłoża skalnego,
 • wykrywanie obiektów antropogenicznych w badaniach archeologicznych,
 • lokalizacja struktur krasowych, zapadlisk i pustek,
 • ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych (np. stan zapór, wałów przeciwpowodziowych),
 • lokalizacja utworów słabo przepuszczalnych,
 • poszukiwania struktur wodonośnych,
 • monitoring skażeń gruntu i wód podziemnych,
 • określenie stanu wód gruntowych, strat w zapasach wody w warstwach wodonośnych,
 • określenie intensywności czerpania wód podziemnych,
 • precyzyjne planowanie działań i inwestycji, związanych z ze zwiększeniem retencyjności gruntów oraz lokalizacji nowych ujęć wody,
 • lokalizowanie i prognozowanie z wyprzedzeniem zagrożeń związanych z długotrwałym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych,
 • ocenę skuteczności powziętych inwestycji w związku ze zwiększeniem retencyjności terenu.
elektroda
profil geoelektryczny
wyinterpretowany przekrój geoelektryczny