Główne zastosowania profilowania georadarowego:

  • Rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej
  • Rozpoznanie trasy przebiegu pod różnego rodzaju rurociągi i sterowane przewierty poziome
  • Rozpoznanie budowy geologicznej pod projektowane drogi i linie kolejowe
  • Rozpoznanie obiektów archeologicznych
  • Wykrywanie wszelkiej infrastruktury podziemnej oraz pogrzebanych obiektów
  • Wykrywanie pustek, spękań i rozluźnień w skałach i betonowych obiektach technicznych
  • Badanie stanu dróg, lotnisk i budynków – pęknięcia, pustki, infrastruktura
  • Określanie migracji cieczy, zanieczyszczeń oraz źródeł wysięków
  • Kontrola rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
  • Rozpoznanie płytkich zwierciadeł wód gruntowych
profilowanie georadarem
wynik profilowania georadarem